ASSERATUM ASSERATUS ASSERCIRE ASSERERE 1. ASSERES 2. ASSERES ASSEREUS ASSERIA ASSERIATGIUM ASSERICIUM ASSERINUS ASSERIUM ASSERNIZAMENTUM ASSERTAMENTUM ASSERTARE 1. ASSERTATIO 2. ASSERTATIO ASSERTATOR ASSERTIONALITER ASSERTIVE ASSERTOR Assertor Pacis ASSERVATORIUM ASSERVISARE Asserviciare