Saponariæ Palatium SAPO Saponus Sapo Constantinianeus Saponarii Saponaria SAPOR Saporare Saporare Saporosus