1. ORDO 2. ORDO Ordo Reipublicæsuperior et inferior 3. ORDO Ordo Secundus 4. ORDO Ordo Ecclesiasticus 5. ORDO 6. ORDO Ordo Ordo Ordo Niger Ordo Albus Ordo Griseus Ordo Asinorum. Ordo Alborum Mantellorum Ordo Conchyliatus Ordo de Corona. Ordo Dealbatus. Ordo Fidei Ordo Fidei et Pacis Ordo Girmondi. 1. Ordo S. Jacobi 2. Ordo S. Jacobi. Ordo Mantellatorum. Ordo B. Mariæ de Alto Braco Ordo Paupertatis Ordo Servorum B. Mariæ Ordo Spatæ. Ordo Trecentorum Ordo de Poenitentia S. 7. ORDO 8. ORDO Ordo Vineæ 9. ORDO. 10. ORDO. 11. ORDO. Ordo de Poenitentia S Ordo Fratrum de Poenitentia Jesu Christi