1. FARA Phara 2. FARA 3. FARA FARA-CANTHARA FARALITIUS FARAMANNI Farand-manni FARANA FARAS FARASSIA FARAX PHARA PHARALES Coronæ Faramundus